IGI Beyti Dairy

IGI’s Beyti branded UHT milk, an innovation in the Egyptian domestic milk market.